یکی از حوزه هایی که در علم زبان، همواره نیاز فراوانی به آن احساس میشود، احتیاج به یک مترجم همزمان بوده است همچنین اهمیت مترجم همراه نیز بر هیچکس پوشیده…

بیشتر بخوانید

داشتن یک مترجم همراه آسان در قرار های کاری، مراجعه به بیمارستان و یا حتی سفارش غذا در رستورانی در کشوری خارجی زبان، تنها تعداد کمی از موقعیت هایی هستند…

بیشتر بخوانید