تامین کنندگان خدمات ترجمه و اپلیکیشن مترجم همراه امروزی ، باید بتوانند فناوری هایی را به کار گیرند که با تقاضای موجود در بازار همخوانی داشته باشد. رشد گسترده در…

بیشتر بخوانید

ما در دنیایی زندگی می کنیم که اقتصاد در آن یک موضوع جهانی است. افراد زیادی به هم مرتبط هستند اما ممکن است به خاطر تفاوت های زبانی موجود در…

بیشتر بخوانید

یکی از حوزه هایی که در علم زبان، همواره نیاز فراوانی به آن احساس میشود، احتیاج به یک مترجم همزمان بوده است همچنین اهمیت مترجم همراه نیز بر هیچکس پوشیده…

بیشتر بخوانید